cbis:1953957 Andreas Johansson

Rimbo kyrka

  • Besöksadress: Rimbo kyrkväg 10 Postadress: 762 91 Rimbo kyrka

Rimbo kyrka är byggd i ett sammanhang: Kyrkorum, sakristia, vapenhus och valv. Du når kyrkan genom att gå igenom klockstapeln från år 1825. Dagens kyrka byggdes i sten på 1400-talet men gavlarna lyser tegelröda.

Information

Det finns belägg för att här har funnits kyrkor tidigare. Den första som var i trä, ersattes under 1200-talet av sten. De ursprungliga målningarna som till stor del förstördes genom kalkning restaurerades så sent som 1900. Målningarna är av stort intresse och visar de sju sakramenten som kyrkan förvaltade före reformationen och som finns kvar än idag, i den katolska kyrkan. När kyrkan i nutid renoverades hittade man altarskivan från medeltiden, lagd som "lock" på den Hornska familjens gravkor. Den har nu fått sin givna plats igen på altaret. Sakramentskåpet kommer från en tidigare kyrka, tillverkat på 1300-talet. Kyrkans nattvardskalk och patén från 1300-talet räknas som de värdefullaste i sitt slag i Sverige. Kyrkan står under apostel Andreas beskydd vilket man kan se på det sneställda korset på vänstra gaveln. Votivljustaken under läktaren har ritats av prosten Svante Hagman och tillverkats av smeden Curt Wägerth på Wira bruk. På östra gaveln finns en runsten inmurad, den lyder: "Anund och Erik och Håkon och Ingvar reste dena sten efter Ragnar, sin broder. Gud hjälpe hans ande.”