cbis:1954243

Gräsö kyrka

Grunden till den nuvarande kyrkan byggdes av Anders Johansson 1695-97, då även vapenhuset byggdes. Kyrkan invigdes år 1697. Sakristian byggdes år 1753 som ett led i den upprustning som var nödvändig efter ryssarnas härjningar 1719.

På den levande landsbygden I den skiftande skärgården

Information

Kyrkan restaurerades inför 300-årsjubileet 1997. Kyrkan är uppförd med liggande timmer på en sockel av kullersten. Den rödfärgade spånbeklädnaden som idag skyddar väggarnas timmer, kom på plats något senare än kyrkan. Det ursprungliga taket var spåntäckt, men ersattes år 1906 med järnplåt.